O škole


V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia prebiehal
na našej  škole v čase od 15. januára  do 16. júna   projekt

Fyzika okolo nás, ktorého sa zúčastnili  žiaci druhého až
šiesteho ročníka špeciálnej základnej školy v rámci výchovno
-vzdelávacej
činnosti v súlade so ŠkV. Cieľom projektu bolo
 vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru 
technických pomôcok zameraných na techniku.
Experimentálnym spôsobom sme priblížili deťom základné
fyzikálne pojmy a ukázali im, že všetky prírodné javy
je možné vedecky vysvetliť. Žiaci zisťovali ,,prečo zavýja
vietor", pozorovali a skúmali pôsobenie magnetickej sily
na rôzne predmety, zistili čo sa skrýva v hodinách,
ako sa dá rozsvietiť žiarovka a spoznávali vlastnosti zrkadla.
Konkrétne problémové úlohy žiaci riešili na hodinách vecného
učenia, vlastivedy a pracovného vyučovania. O tom, že takéto
učenie sa im páčilo sa môžte presvedčiť aj vo  fotogalérii.


Späť hore