O škole

Na základe rozhodnutia riaditeľa školy
po prerokovaní s pedagogickou radou sa
za školský rok 2019/2020 prospech
z jednotlivých vyučovacích predmetov 
na vysvedčení bude uvádzať  nasledovne: 
výchovné predmety-  absolvoval,  
ostatné
predmety budú klasifikované známkou.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR:

https://www.minedu.sk/data/att/16140.pdf

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania
žiakov základných škôl počas mimoriadneho
prerušenia školského vyučovania

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii
-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-
prerusenia-skolskeho-vyucovania/

Späť hore