O škole

Dňa 24. januára si žiaci našej školy
pripomenuli Medzinárodný deň
komplimentov a ich zakladateľky.
V rámci prednášky spojenej s besedou
a zábavnými aktivitami v skupinách si
žiaci objasnili pojem a význam komplimentov
v každodennom styku s kamarátmi, priateľmi,
rodinou, známymi a celým širokým okolím.
Diskutovaním a prezentovaním vlastných
názorov a postojov žiaci dospeli k záveru,
že úprimne  adresované  a vyjadrené
komplimenty podvihnú každému náladu,
sebavedomie a zároveň prispievajú
k upevňovaniu zdravých medziľudských vzťahov.

Späť hore