O škole

Dňa 24.01.2020 sa konala beseda s riaditeľom
OO PZ mjr. JUDr. Vladimírom Šolcom, ktorý
nám porozprával o antosociálnom správaní
a jeho následkoch, poukazoval na nepriaznivé
a následne aj život ohrozujúce okolnosti.
Kontrétne sa hovorilo o trestno-právnej
zodpovednosti, o rôznych druhoch šikany,
o drogách (legálnych /nelegálnych). Beseda
tak našim žiakom rozšírila obzor mnohých
nebezpečenstiev, ktoré na nich môžu
v dnešnom svete vplývať. Ale predovšetkým
dala návod, ako sa brániť, alebo daným
nebezpečenstvám predchádzať.Na škole
dochádza čoraz častejšie k dennému
porušovaniu školského poriadku neprispôsobivými
žiakmi, neplneniu si základných povinností,
ba aj k slovným útokom, vulgárnym urážkam 
na pedagogických a správnych zamestnancov,
prednáška s besedou bola zameraná práve
na túto problematiku. Spoliehame na zdravé
jadro žiakov, že usmerní tých, ktorí odmietajú
dodržiavať školský poriadok a robia neustále
problémy, čo sa odráža aj na zhoršených
známkach zo správania. Veľmi pekne
ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Späť hore