O škole

Dňa 24.01.2020 sa konala beseda s riaditeľom
OO PZ mjr. JUDr. Vladimírom Šolcom, ktorý
nám porozprával o antosociálnom správaní a jeho
následkoch, poukazoval na nepriaznivé a následne
aj život ohrozujúce okolnosti. Kontrétne sa
hovorilo o trestno-právnej zodpovednosti, o
rôznych druhoch šikany, o drogách (legálnych /
nelegálnych). Beseda tak našim žiakom rozšírila
obzor mnohých nebezpečenstiev, ktoré na nich
môžu v dnešnom svete vplývať. Ale predovšetkým
dala návod, ako sa brániť, alebo daným
nebezpečenstvám predchádzať.Na škole
dochádza čoraz častejšie k dennému porušovaniu
školského poriadku neprispôsobivými žiakmi,
neplneniu si základných povinností, ba aj k slovným
útokom, vulgárnym urážkam  na pedagogických a 
správnych zamestnancov, prednáška s besedou
bola zameraná práve na túto problematiku.
Spoliehame na zdravé jadro žiakov, že usmerní
tých, ktorí odmietajú dodržiavať školský poriadok
a robia neustále problémy, čo sa odráža aj na
zhoršených známkach zo správania. Veľmi
pekne ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.

Späť hore