O škole

Dňa 11. 11. 2019 sa žiaci našej školy
zúčastnili exkurzie v spoločnosti
KOSIT a. s. V Centre environmentálnej
výchovy (CEV) sa prostredníctvom
zaujímavých prezentácií oboznámili
o nakladaní s odpadmi, o tom, ako sa
odpad spracúva, ako funguje prevádzka
spaľovne a tiež o ochrane životného
prostredia. Formou súťaže si mohli
overiť získané poznatky o separovaní
odpadu a svoje vedomosti si overili
súťažným kvízom. Najviac žiakov  zaujala
prehliadka areálu spoločnosti KOSIT,
konkrétne triedenie plastov a spaľovanie
odpadu.

Späť hore