O škole

/Memoriál Zdenky Briatkovej/

Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
vyhlásilo celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom

Výtvarné talentárium. Témou súťaže boli Dobšinského
rozprávky. Zvolená téma mala upriamiť 
pozornosť
žiakov na naše kultúrne dedičstvo, na jedinečnosť
ľudovej kultúry, ktorá je jadrom 
slovenských rozprávok.
Práce našich žiakov zaujali odbornú porotu, ktorá
v kategórii SŠI udelila 2.
miesto Marianne Gažiovej,
3. miesto Melánii Červeňákovej a Čestné uznanie
Alžbete Korovej. Práce 
ocenených žiakov si môže
široká verejnosť pozrieť v pristoroch Mestského
úradu v Bojniciach. 
Oceneným žiačkam srdečne
blahoželáme.


Späť hore