O škole

Pod týmto názvom  zorganizovala Spojená škola
vo Vrbovom  celoslovenskú výtvarnú súťaž pre žiakov
so zdravotným  či iným znevýhodnením. Do súťaže sme
zaslali 3 výtvarné práce na tému „Všetko, čo mám rád“. 
Žiak našej školy elokovaných tried v Čani  Marek
Červeňák získal 2. miesto za výtvarnú prácu pod názvom
„Rybári“ v kategórii starších žiakov. Dňa 16.4.2019 sa
v priestoroch Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom na ul.
Beňovského 358/100 uskutočnila vernisáž spojená
so slávnostným vyhodnotením. Žiakovi srdečne blahoželáme.
Biblia očami detí a mládeže 2018/2019

V mesiaci apríli 2019 prebehlo diecézne kolo výtvarnej
súťaže, ktoré zabezpečilo Katolícke pedagogické a 
katechetické centrum, n.o. Téma na školský rok 2018/2019
bola: Starý zákon Kniha Rút a Prvá kniha kráľov, Nový zákon:
Evanjelium podľa Matúša. Spoločná téma: Vernosť Pánovi.
V diecéznom kole získali ocenenia žiaci elokovaných tried
v Čani Lucia Gažiová 2.miesto a Ondrej Vaszily 3.miesto
za prácu „Búrka na jazere“ v kategórii 8.A – špeciálnych
škôl pre žiakov s MP. Žiakom srdečne blahoželáme.

 

 

Späť hore