O škole

Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované
témy v školskom prostredí. Je tomu tak najmä preto,
lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne
takmer celý systém - žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho
spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je preto veľmi dôležité
vedieť o šikane čo najviac. Vo štvrtok 7. februára sa
o šikane , prevencii, ale aj o skúsenostiach s ňou porozprávala 
so žiakmi  siedmeho až deviateho ročníka pani psychologička  
PhDr. Katarína Hadasová. Na záver žiaci vyplnili anonymný
dotazník. Výsledky poslúžia ako podklad  k ďalšej práci
so žiakmi. 

Späť hore