O škole

V tomto roku prebehol už 12.ročník celoslovenskej
kampane Červené stužky, prostredníctvom ktorej,
sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže s témou:
Logo pre červené stužky.  Odoslané boli žiacke práce,
ktorými žiaci vyjadrili a zároveň podporili myšlienku
 boja proti AIDS a pomoci ľuďom nakazených touto
chorobou.  Na stretnutí pri príležitosti Svetového dňa
boja proti AIDS v Žiline 28.11.2018  boli vyhodnotené
dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách
(v kategórii stredných, základných a špeciálnych
základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky.
V rámci výtvarnej súťaže bola udelená aj cena
Okresného úradu, odboru školstva v Žiline. Vo výtvarnej
súťaži  získali  žiaci elokovaných tried v Čani  Peter Gaži
1.miesto a  Štefan Zupko cenu vedúceho odboru školstva.
Ocenení žiaci boli ohodnotení finančnou a materiálnou
odmenou. 

 

Späť hore