O škole

Okresný úrad Košice vyhlásil VI. ročník výtvarnej
súťaže „OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO
VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY“.
Téma
pre tento ročník bola: „Veď aj ja som záchranár“. 
Žiaci svojimi prácami mali možnosť vyjadriť
 poskytnutie pomoci kamarátovi, členovi rodiny,
neznámej osobe pri úraze, pomoc pri hasení požiaru,
oznámenie požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti,
z didaktických hier či účelového cvičenia. Môže to byť
aj sprostredkovaná skúsenosť žiaka z rozprávania, čítania,
médií. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Žiak
Ivan Gaži získal diplom za 2.miesto a vecnú odmenu
za výtvarnú prácu v kategórii špeciálnych škôl, ktorú
mu osobne doručili členovia Okresného úradu Košice dňa
3.12.2018. Žiakovi srdečne gratulujeme.

 

Späť hore