O škole

Ako má vyzerať spolužitie v škole a v rodine si
žiaci druhého stupňa  priblížili 28. novembra
na prednáške, ktorej nosnou  témou bol ,, Svetový
deň prevencie týrania a zneužívania detí
  a  Svetový
deň odstránenia násilia voči ženám
". Že žiakov táto
téma 
zaujala svedčí aj búrlivá diskusia, ktorá
prebiehala počas celej prezentácie. Záver patril
vyplneniu anonymného dotazníka, ktorého výsledky
poslúžia pre ďalšiu pedagogickú  prácu. 

Späť hore