O škole

Dňa 20.11. 2018 v elokovanom pracovisku v Čani
v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
sa uskutočnila beseda s príslušníkmi Obvodného
oddelenia Policajného zboru SR v Čani. Hlavnou
témou bolo záškoláctvo, práva a povinnosti žiakov
a ich zákonných zástupcov. Žiaci sa hravou formou
oboznámili s donucovacími prostriedkami, ktorí
niekedy musia byť použité príslušníkmi policajného
zboru v prípade porušovania zákona a antisociálneho
správania. Nebolo to zastrašovanie ale názorná ukážka.
Prisľúbená náprava, zo strany našich žiakov, potešila
pánov policajtov aj triedne učiteľky.


Späť hore