O škole

Dňa 15. januára výchovná poradkyňa pripravila
pre starších žiakov našej školy
prezentáciu spojenú
s besedou na tému „Drogy a ich účinky na náš
organizmus“.
V  závere prednášky žiaci vyplnili
anonymný dotazník, v ktorom sa mohli
žiaci vyjadriť,
s ktorými drogami mali skúsenosti.

Späť hore