O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V termíne od 7.5.2017 do 13.5.2017 sa naša škola zúčastnila
v poradí druhej mobility v rámci programu Erasmus +,
tentokrát sme zavítali do našej partnerskej školy v meste
Stei v Rumunsku. Mobility sa zúčastnili učitelia Mgr. Igor Svat
a Mgr. Natályia Sonogová a z detí Milan Gaži, Alžbeta Janová,
Vlasta Janová, Helena Daniová.
Mobilita v Rumunsku bola orientovaná na tieto oblasti:

- výpočtovú techniku
- orientáciu žiakov v oblasti výberu strednej školy
- výberu vhodného budúceho povolania
Spoločne so žiakmi ďalších partnerských škôl z Českej republiky,
Poľska a Rumunska mali možnosť navštíviť:
- stredné školy
-firmu na výrobu cukroviniek, kde žiaci nahliadli do výrobného procesu
-požiarnickú zbrojnicu
- kultúrne i sprievodné akcie
Mesto Stei, v ktorom sídli partnerská škola je obkolesené
pohoriami a lesmi, ktoré na prvý pohľad silno pripomínajú tie naše,
slovenské. Rumunsku sa hovorí aj „Krajina tisíce jaskýň“. Mali sme
tú možnosť objaviť tri z nich, nachádzajúce sa v širšom okolí
mesta Stei. 

Popri horách sme objavili aj milých a pohostinných ľudí, ktorí
nás sprevádzali celým pobytom v Rumunsku.
Ďakujeme.Okrem záverečného opakovania učiva, písomiek,
zaokrúhľovania známok a doháňania čo sme zanedbali
počas roka sa jún vyznačuje aj príjemnými aktivitami,
na ktoré sa naši žiaci tešia. 14. 6. sa žiaci zo Ždane a 
20.6. žiaci  z Čane zúčastnili letného účelového cvi-
čenia, kde si zopakovali zásady prvej pomoci, zakladania
ohňa v prírode, učili sa prakticky poznávať huby,  ale
hlavne si zašportovali v prírode.  Nechýbalo ani opeka-
nie klobások. 20. júna sa žiaci, ktorí reprezentovali
našu školu počas celého roka kultúrne vyžili na diva-
delnom predstavení v ŠD v Košiciach. Samozrejme,
nesmela chýbať návšteva cukrárne a fotenie
pri fontáne.

Šnúru tohtoročných školských výletov začali žiaci
zo Ždane. 21. jún navštívili jeden so symbolov Slovenska
Štrbské Pleso. Pri potulkách v slnkom zaliatou krásnou
prírodou síce nestretli žiadneho medveďa, no doniesli
si veľa  zážitkov, určite  budú mať na čo spomínať.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom,
ktorí prispeli  na cestovné.

Je tu 27. jún, len pár dní do ukončenia školského roka a
 posledný školský výlet, keď sa naši žiaci
z elokovaných
tried v Čani, rozhodli navštíviť Botanickú záhradu
v Košiciach. Botanická záhrada
 Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach, je rozlohou najväčšou botanickou záhradou
 na Slovensku. Košická botanická záhrada je vybudovaná
na úpätí kopcov pri severnom okraji mesta na ploche 30
ha. Verejnosti je sprístupnená od roku 1950. Spolu sa tu
nachádza takmer  4 000 rastlinných druhov, čím sa radí
medzi najvýznamnejšie v strednej Európe. Žiakov tu
čakalo okrem množstva cudzokrajných rastlín ale aj jedno
milé prekvapenie... Pýtate sa aké? Pozrite sa sami...


 

 

V týchto dňoch sme v našej materskej škole v Ždani
spoznávali život chrobáčikov na lúke. Deti sa zoznámili
s jednotlivými chrobáčikmi a ich vývinom cez príbehy
húsenice Želky a ich pozorovaním na lúke. Počas týždňa
tvorili, maľovali, modelovali život chrobáčikov na lúke
a spoločne si pripravil výstavu svojich výtvorov.

Späť hore