Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa  20. 10. 2016 Spojená škola internátna
Rožňava organizovala  4. ročník súťažnej
prehliadky v príprave studených pokrmov
zameraných na zdravú výživu. Témou súťaže
boli : Nepečené dezerty.  Za našu školu súťažili
žiačky Vlasta Janová a Viktória  Červeňáková,
ktoré pripravili výbornú nepečenú piškótovú tortu
s banánmi. Ich šikovnosť ocenila aj porota a dievčatá
sa v silnej konkurencii umiestnili na peknom treťom
mieste. Srdečne blahoželáme.

Ovocie je dobrá vec, vie to každý vzdelanec,
lepšia ako čokoládka, od mamky je hruška sladká.
Od otecka jabĺčko,s chuťou schrúmem ľahúčko.
Od babičky strapec hrozna, každý z nás to dobre
pozná.
Od dedka zjem broskyňu, v každú dennú hodinu.                                                                       
Zdravý budem plný sily, skúste to tiež moji milí!

Svetový deň výživy si 16. októbra pripomínajú ľudia
vo viac ako 150
krajinách sveta vrátane Slovenska. 
Jeho hlavným cieľom je zvýšiť
povedomie verejnosti
o situácii vo svete a povzbudiť ľudí
, aby prijali
opatrenia proti hladu. Aktivitami  k tomuto dňu si žiaci

v Ždani pripomenuli  dôležitosť zdravej stravy a možné
dôsledky nesprávneho hospodárenia s potravinami a vodou
na našu zem. Počas celého dňa sa venovali výžive, každá
trieda mala za úlohu vyriešiť niekoľko príkladov s  danou
tématikou, napísať básničku, či  namaľovať akékoľvek
jedlo. Všetky vedomosti potom prezentovali na spoločnom
stretnutí na konci vyučovania, kde si po prezentácii
vytvorili mapu zdravých a nezdravých potravín,recitovali
básničky, zahrali bingo a pochutnali na jabĺčkach. Poučnú
a chutnú akciu pripravili Mgr. Csorbová a Mgr. Tokárová.


Farebný svet Rómov

     Dňa 6. októbra 2016 sa uskutočnila vernisáž s vyhodnotením
12. ročníka výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov v priestoroch
Mestského úradu v Galante organizovanou Trnavským samo-
správnym krajom, Galantským osvetovým strediskom a Spolkom
pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante,
na ktorú boli pozvaní aj žiaci našej školy, ktorí sa do tejto súťaže
zapojili. Žiačka Romanka Červeňáková bola ocenená v I.kategórii
a Patrik Turták v II.kategórii. Ceny najlepším autorom výtvarných
prác odovzdal primátor Galanty Peter Paška zároveň ich pozval
na slávnostný obed. Žiakom bola umožnená prehliadka vlastivedného
múzea v Galante. Domov si odniesli diplomy s darčekmi, a  zážitky
z celodenného výletu.

Výtvarná súťaž Nadácie TV JOJ

     V minulom školskom roku  vyhlásila Nadácia TV JOJ celoslo-
venskú  výtvarnú súťaž  s témou nakresliť hviezdne okamihy
z televíznej obrazovky, svoje idoly, obľúbené seriály alebo pro-
gramy. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. V tomto škol-
skom roku sme sa dozvedeli, že ocenení z našej školy boli dvaja
žiaci Emil Jano 150€ a Adrian Vaszily  hodnotou 50€. Žiakom gra-
tulujeme a zároveň povzbudzujeme aj ostatných, že maľovať
sa oplatí. Viac  sa dozviete:
 https://www.joj.sk/zazi-viac/14845-televizia-joj-ocami-nasich
-divakov-kresby-od-vas-nam-vycarovali-usmev-na-tvari

 Rómska paleta 2016

     V jesenných mesiacoch bolo vyhodnotenie VII. ročníka celo-
slovenskej a medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom 
Rómska paleta 2016. Súťaž je pre rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ,
ZUŠ. Organizátorom je Podtatranské osvetové stredisko
v Poprade. Hodnotili sa výtvarné práce žiakov v dvoch  kate-
góriách: I. Kategória do 10 rokov a II. Kategória od 10 rokov.
Téma VII.ročníka  bola : ROČNÉ OBDOBIA. Do súťaže sa za-
pojili aj žiaci našej školy. Zo zaslaných prác získali ocenenia títo
žiaci. V  I.kategórii Patrik Zupko  a v II.kategórii Zdenko
Červeňák a Andrea Lončáková. Výtvarné práce si môžte pozrieť
na Vernisáži výstavy, ktorá potrvá  od  3. 10. 2016 – do 31.10.2016
v priestoroch POS Poprad. Výstava  bude inštalovaná aj vo výstav-
ných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku. Práce z uply-
nulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad. 

Späť hore