O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Ako má vyzerať spolužitie v škole a v rodine,
aké sú práva a povinnosti detí  si 
žiaci našej školy   
priblížili 23. novembra  
na prednáške, ktorej
nosnou  témou bol ,, Svetový deň prevencie
týrania a zneužívania detí
." 
O tom, že  žiakov 

téma zaujala svedčil aj bohatý komentár a búrlivá
diskusia, ktorá priniesla množstvo zaujímavých
podnetov pre ďalšiu pedagogickú prácu.
Dňa 10.11. 2020 sme si prednáškou pripomenuli výročie
Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu.
V rámci prednášky sme si pripomenuli smutnú Krištáľovú
noc z 9. na 10. novembra v roku 1933 v Nemecku, besnenie
nacistickej mašinérie a jej hroznú ideológiu.

Žiaci si osvojili pojmy fašizmus, antisemitizmus, holokaust,
rasizmus, xenofóbiu, žiaci vlastnými aktivitami v skupinách
tvorili protipól uvedených diktátorských praktík ako rešpekt,
úcta, mier a pod. Samotná prednáška doplnená fotografiami
zaujala žiakov a splnila svoj očakávaný výkon a výsledok.


Riaditeľstvo SŠI v Ždani oznamuje žiakom a rodičom PŠI
v Ždani, že sa na základe rozhodnutia ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR od pondelka 16. 11. 2020 obnovuje
školské vyučovanie aj  pre žiakov praktickej školy.   Viac...
V pondelok pri nástupe do školy sú žiaci povinní predložiť
,,Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti".

Vyučovanie v ŠMŠI a ŠZŠI var. A,B a C prebieha v bežnom
režime.

Vstup do budovy školy  a pohyb v priestoroch školy podlieha
 príslušným nariadeniam   Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky a usmerneniam MŠVVaŠ SR.

                                              vedenie školy
Späť hore